Privacybeleid

conform geldende wettelijke eisen

PRIVACYBELEID


Doel van de verwerkingen

Financieel VvE Beheer maakt zich als VvE beheerder sterk voor eerlijke en transparante (financiële) administraties van Verenigingen van Eigenaars (VvE). Financieel VvE Beheer verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de VvE om toezicht te kunnen houden op en ook de verwerking van deze administraties, om reparaties te kunnen laten uitvoeren en om de leden van de VvE te informeren over belangrijke zaken.

De uitvoering van deze taken brengt immers met zich mee dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Al deze persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze bij ons heeft aangeleverd; het beheren van uw VvE.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn NAW-gegevens en ook een e-mailadres. Het bestuur van de VvE is uit hoofde van het modelreglement verplicht een eigenarenregister bij te houden en heeft daarom inzicht in een gedeelte van deze gegevens.


Wat is verwerken?

Verwerken is elke handeling met persoonsgegevens. Voorbeelden van verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, opvragen, doorsturen, raadplegen en ook verwijderen van persoonsgegevens. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat dit nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.


Wat is een betrokkene?

Een betrokkene is een natuurlijk persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.


Verkregen door u als betrokkene

Wanneer u contact opneemt met Financieel VvE Beheer, verwerken wij persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken wij bijvoorbeeld om contact met u op te kunnen nemen. Hierbij gaat het veelal om NAW-gegevens, e-mailadressen en ook telefoonnummers.


Verkregen van een derde partij

De verstrekking door een derde partij gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst. Zo kan Financieel VvE Beheer persoonsgegevens ontvangen via de notaris als gevolg van een aankoop van een appartementsrecht.


Contactformulier

U kunt meldingen en ook offerte aanvragen aan ons sturen via het contactformulier. Om contact met u te kunnen opnemen, verwerken wij daarom persoonsgegevens van u. Het gaat daarbij om naam en e-mailadres en ook eventuele persoonsinformatie welke u opgeeft in het bericht.


Beveiliging van persoonsgegevens

Financieel VvE Beheer zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Dit zowel op de fysieke als digitale beveiliging.


Bewaartermijnen

Financieel VvE Beheer bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Hierbij is aangesloten bij wettelijke termijnen zoals op grond van de Archiefwet.


Uw rechten als betrokkene

U als betrokkene heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Het recht op inzage. U kunt namelijk inzage vragen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden binnen Financieel VvE Beheer.
  • Het recht op correctie en ook verwijdering. U kunt om correctie of verwijdering vragen als uw persoonsgegevens:
    • feitelijk onjuist zijn;
    • onvolledig of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
    • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
  • Het recht op bezwaar.

Wijzigingen

Financieel VvE Beheer behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen, bijvoorbeeld om deze in lijn te brengen met wijzigende wet- en regelgeving. Wij bevelen u daarom aan dit beleid periodiek in te zien.


Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neemt u dan contact met ons op via:

Telefoon

071-2020242

Post

Financieel VvE Beheer
Postbus 516
2220 AM KATWIJK